AWS with Python Flask – Beanstalk, Dynamo DB Boto3